POST

KADZI

// Meet KaDZi - the Donau Zentrum mascot! //

Short animations for the Viennese shoppingmall Donau Zentrum.

CLIENTS

Agency: Havas Wien // havas.wien
Client: Donau Zentrum // donauzentrum.at

CREDITS

Concept, Design & Execution: Pipe – Digital Art Studio